Whiskey toothpaste, 1961

Whiskey toothpaste, 1961